Posts Tagged ‘ایران’

برنامه ایمنسازی(واکسیناسیون)در کشورهای مختلف

مه 7, 2009

شاید بارها پیش امده که مراجعه کننده ای جهت ادامه واکسیناسیون فرزندش   به مراکز واکسیناسیون داخل کشورمراجعه نموده  در صورتی که چند نوبت واکسن را خارج از کشور  تزریق کرده است با توجه به اینکه برنامه سایر کشورها در دسترس اکثر مراکز واکسیناسیون ما قرار ندارد در اینجا  برنامه  کشورهایی که گمان میرود بیشترین میزان مهاجرین ایرانی  را پذیرا باشند به تفکیک ارائه میگردد

Immunization Schedule usa

برنامه ایمنسازی اتحادیه اروپا به تفکیک کشورها

برنامه ایمنسازی کانادا

برنامه ایمنسازی امریکا

برنامه ایمنسازی استرالیا

برنامه ایمنسازی ژاپن

برنامه ایمنسازی روسیه

برنامه واکسیناسیون کشوری(بازنگری87) ایران

دکتر رضا یعقوبیان